Additional Info

  • Model: DRC D741

 Đặc điểm

– Lâu mòn

– Phù hợp vị trí cầu chính

– Sinh nhiệt thấp

– Độ bám đường cao

Thông số kỹ thuật
ID741

Sản phẩm liên quan: « DRC D731 DRC D811 »

Sản phẩm khác