Additional Info

  • Model: ASSURANCE TRIPLEMAX
  • Thông tin: Chi tiết sản phẩm

 Đặc điểm và lợi ích

Công nghệ HYDROGRIP®

Cho vệt phanh ngắn hơn 2 mét trên đường ướt

1509 hydrogrip-technology

 

Sản phẩm liên quan: « ASSURANCE Excellence »

Sản phẩm khác