Additional Info

  • Model: D-POWER EXTRA CI-4 20W50
  • Thông tin: Thông tin chi tiết

MOTUL D-POWER EXTRA 20W50 là dầu động cơ diezel cao cấp, được thiết kế cho các động cơ tải trọng nặng.

Sản phẩm liên quan: Multi Power SAE 20W50 »

Sản phẩm khác